TRM

Formulari de sol·licitud de primera emissió

Pas 1: Omplir sol·licitud

Omplint aquest formulari podeu realitzar ara la tramitació online de la sol·licitud.
Recordi que, en el cas que no ens remeti un document signat digitalment, caldrà imprimir i enviar per correu una còpia de la sol·licitud signada, fent servir el sobre resposta que pot trobar, per Barcelona al següent enllaç i per la resta de municipis de l'ÀMB al següent enllaç.

Dades de la persona sol·licitant

Document d’identitat
Número *        
Nom *  
1er. Cognom *  
2on. Cognom
Data de Naixement *
   
Email *    
Mòbil *    
Telèfon  
En el cas de persones transsexuals, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE.

Té cònjuge? *    
Estat civil *  

Adreça de residència del/de la titular de la targeta

Tipus de via *  
Carrer *  
Número
Bloc
Pis
Porta
Escala
Codi postal *  
Municipi *  

Dades del Responsable 1 (pare, mare o tutor/a*)

 
Document d’identitat  
Número *    
Data de Naixement *
   
Té cònjuge? *  
Nom *  
1er. Cognom *  
2on. Cognom
Tipus de responsable *  
* En cas de menor tutelat cal adjuntar la tutela.

Dades del Responsable 2 (pare, mare o tutor/a)

 
Document d’identitat  
Número    
Data de Naixement
   
Nom  
1er. Cognom  
2on. Cognom

Dades del Cònjuge

 
Document d’identitat  
Número *    
Nom *  
1er. Cognom *  
2on. Cognom
Data de Naixement *
   

Documentació adjunta

Tipus Document
Fitxer
 
Formats permesos: (jpg, jpeg, pdf y doc).
La mida màxima dels fitxers no ha de superar els 3 MB per fitxer. No està permès pujar més de 20Mb de contingut a la sol·licitud.    

Autoritzo:

Unitat familiar    
  (Són membres de la unitat familiar, en termes generals, els cònjuges i els fills menors de 18 anys)*
  *S’entendrà com unitat familiar la definida a l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  Per tal de completar la sol·licitud és necessària i imprescindible comprobar les dades que es detallen a les condicions. L’AMB pot consultar aquesta informació a altres Administracions Públiques si vostè ho autoritza, en cas contrari vostè haurà d'aportar la documentació requerida per a la tramitació i futures renovacions.
  Marqui obligatòriament una de les dues caselles  
  *En el cas de marcar la casella anterior, el sol·licitant haurà de presentar la documentació requerida per l’AMB per tal de poder tramitar aquesta sol·licitud, les futures renovacions i en qualsevol moment que l’AMB ho requereixi.
  Aquesta autorització serà aplicable per a les futures renovacions del seu títol, podent en qualsevol moment revocar la seva autorització.
  Declaro:
 1. 1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la informació que s’adjunta.
 2. 2. Accepto totes les condicions d'aquesta sol·licitud (veure detall).