TVerda

Formulari de sol·licitud de primera emissió


Pas 1: Omplir sol·licitudOmplint aquest formulari podeu realitzar ara la tramitació online de la sol·licitud.
Recordi que, en el cas que no ens remeti un document signat digitalment, caldrà imprimir i enviar per correu una còpia de la sol·licitud signada, fent servir el sobre resposta que pot trobar al següent enllaç.

Dades de la persona sol·licitant (propietari del vehicle)

Document d’identitat
Número *          
Nom *  
1er. Cognom *  
2on. Cognom
Data de Naixement *
   
Email *    
Mòbil *    
Telèfon  
En el cas de persones transsexuals, es preveu la possibilitat de contenir el nom i els cognoms del titular d’acord amb la seva targeta sanitària individual, acompanyada de la preceptiva certificació de l’administració competent en matèria LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals) acreditant que la seva targeta sanitària es correspon al seu DNI/NIE.

Cedeix Dret?

Adreça de residència del/de la titular de la targeta

Tipus de via *  
Carrer *  
Número
Bloc
Pis
Porta
Escala
Codi postal *  
Municipi *  

Dades del vehicle

Matrícula *    
Data de desballestat *
   
Cal ajuntar el certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehícle.

Dades del membre de la unitat familiar (omplir només en cas de cessió del dret del títol)

Document d’identitat
Número *        
Relació  
Nom *  
1er. Cognom *  
2on. Cognom
Data de Naixement *
   

Documentació adjunta

Tipus Document
Fitxer
 
Formats permesos: (jpg, jpeg, pdf y doc).
La mida màxima dels fitxers no ha de superar els 3 MB per fitxer. No està permès pujar més de 20Mb de contingut a la sol·licitud.   

Autoritzo:

Es compromet a no adquirir cap vehicle (motocicleta o vehicle lleuger) al llarg de la vigència de la targeta T-verda sol·licitada en aquest expedient i declara que no ha adquirit cap nou vehicle sis mesos abans de la baixa del vehicle.
Es compromet a complir les condicions d’utilització del Reglament d’utilització de la targeta T-verda vigent a data d’aquesta declaració.  
Acceptant que, en el supòsit d’incompliment de les condicions bàsiques de la T-verda, perdrà el dret d’ús de la targeta i haurà d’abonar a l’ATM l’import dels viatges realitzats amb aquest títol, d’acord amb el que estableix el Reglament d’utilització.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’ATM, al qual heu d’adjuntar una còpia d’un document oficial que us identifiqui, al carrer de Muntaner, núm. 315-321, 08021 Barcelona, indicant al sobre: «Protecció de dades T-verda».
Declaro:
  1. 1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la informació que s’adjunta.
  2. 2. Accepto totes les condicions d'aquesta sol·licitud (veure detall).